Cyfarfod Cyffredinol 2020

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar y 10fed o Chwefror, 2020, ac ail-etholwyd y pwyllgor i gyd am flwyddyn arall. Newyddion da hefyd oedd bod y tîm cerddorol am wasnaethu unwaith eto, gydag Eira Paskin y Cyfarwyddwraig Cerdd yn arwain.

Cafwyd anerchiad gan Y Llywydd, Dr. John Elfed Jones yn y cyfarfod, a dywedodd ei fod yn hynod falch o berfformiadau Cantorion Coety yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn enwedig eu parodrwydd i gefnogi gwaith cymunedau lleol, yn cynnws ardal y Coety.

1.Eira Paskin, Dr. John Elfed Jones ac Eirianwen Stanford, Cadeirydd.

2.Y Llywydd a’r pwyllgor.

3.Cantorion Coety yn ymarfer yn Gilead, Coety.

Fe fydd dau gyngerdd yn ystod mis Mawrth 2020, sef:

a) Canolfan Côr Meibion Cwm Ogwr ar Mawrth 1af.

b) Y Pafiliwn, Porthcawl ar Mawrth 21ain am 7.00 y.h.

Alun Roberts Jones

Dathlu Nadolig 2019

Bu Cantorion Coety yn brysur iawn yng nghyfnod Y Nadolig, 2019. Buont yn canu carolau i’r niferoedd oedd yn bresennol yn  y Ffair Nadolig yng Ngerddi Aberglasne; ac wedyn canu carolau i groesawu trigolion Coety i’w cinio arbennig oedd wedi ei drefnu gan Gymdeithas Trigolion Coety.

Roedd parti Nadolig  Cantorion Coety wedi ei drefnu ar nos Lun, 16eg  Rhagfyr, a braf iawn i aelodau y Côr oedd cael cwmpeini eu Llywydd Dr. John Elfed Jones. Yn ystod y noswaith fe gofiwyd am y rhai na allent fod yn bresennol. Roedd Y Llywydd yn gyrru cyfarchion arbennig mewn englyn a gyfasoddodd i Mrs Beryl Thomas, Ewenni, sydd ddim mewn llawn iechyd ar hyn o bryd.

 I Beryl

Un annwyl llawn hwyl wyt ti – a dyma

Ein dymuniad iti.

Gwella, cynted y gelli

Mae’n od heb dy gwmni di.

John Elfed Jones

Diolchwyd i bawb am eu hymdrechion drwy’r flwyddyn gan y Cadeirydd, Mrs Eirianwen Stanford.

1. Eira Paskin y Cyfarwyddwr Cerdd, yn derbyn llun o’r Côr.

2. Pawb yn dathlu yn y gwesty lleol.

3. Wel! Nadolig Llawen i Chi Gyd $$$$.

 

Alun Roberts Jones

Hydref prysur Cantorion Coety yn 2019

  1. Gyda Chôr Siambr Ewenni yn y Priordy 12.10.19

2. Cantorion Coety, dan arweiniad Eira Paskin, ym Mhrhiordy Ewenni.

3.Gyda Voskresenije Ensemble o St. Petersburg, ym Mhen-y-bont, 28.10.19

4. Cantorion Coety, hefyd, yn perfformio yn Eglwys y Santes Fair, Pen-y-bont.

5. Pawb wedi mwynhau y tenor talentog, Rhydian Jenkins.

6. Bydd Cantorion Coety yn ymddangos nesaf, fel rhan o’r Ffair Nadolig yng Ngerddi Aberglasne, Dydd Sadwrn y 30ain Tachwedd, 2019.

Alun Roberts Jones

 

Cyngerdd Blynyddol 2019 ar 14eg Mehefin, yn Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y Cyngerdd Blynyddol yn Y Tabernacl, Stryd y Dderwen, Pen-y-bont ar Ogwr am 7.00 y.h. Dydd Gwener 14eg Mehefin, 2019.

Yn perfformio gyda’r Côr bydd:

 1. Rhydian Jenkins – Tenor

  2. Côr Meibion Cwm Ogwr – Arweinydd, Eira Paskin.

Tocynnau £5,  drwy aelodau Cantorion Coety neu wrth y drws.

                                   Croeso cynnes i bawb

Dathlu Mawrth 1af yn 2019

Bu Cantorion Coety yn canu mewn dwy gyngerdd i ddathlu Gwyl Ddewi yn ddiweddar:

Llangrallo, ar y 28ain o Chwefror, gyda chyfarfod o drigolion yr ardal sydd dros eu pum deg a oedd yn dathlu gyda lluniaeth a chyngerdd yn ystod y bore.

Yr ail gyngerdd, mewn noson Cawl a Chân, ar Mawrth 1af, gyda Chôr Meibion Cwm Ogwr yn eu canolfan arbennig yn y cwm.

Cafwyd croeso a hwyl ardderchog yn y ddau ddigwyddiad, a diolch i’r Arweinydd a’r Cyfeilydd am eu cymorth ddiffael unwaith eto.

Tymor Nadolig 2018

Bu Cantorion Coety yn brysur yn ystod tymor y Nadolig:

1. Rhagfyr 1af. Canu carolau yn Neuadd Carnegi, Penybont, yn ystod Gwyl Nadolig y dref.

2. Rhagfyr 5ed. Canu carolau i drigolion Cartref Hafod , yn Llanrhymni, Caerdydd.

3. Rhagfyr 15fed. Perfformio yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Llanarthne, fel rhan o weithgareddau eu dathliadau Nadolig.

4. Rhagfyr 17eg. Cinio Nadolig Cantorion Coety yng ngwesty golff St. Mary, Pencoed. (Lluniau isod).

Cofio Alun Pope, Nantymoel.

Mae Cantorion Coety wedi cyflwyno cwpan i’r ysgol gynradd yn Nantymoel, er cof am y diweddar Alun Pope, a oedd yn byw yn yr ardal am 92 mlynedd.

Mae’r tlws yma i’w gyflwyno, pob blwyddyn, i’r disgybl a fydd yn cyfrannu fwyaf i fywyd yr ysgol.

Dyma ferch Alun Pope, sef  Mairwen (yn y canol) gydag arweinydd Cantorion Coety, Eira Paskin a hefyd ein Cadeirydd, Eirianwen Stanford.

Credir fod y gwpan yn addas iawn i goffau Alun, wrth gofio am gymaint a gyfrannodd i’w ardal, ac am y gefnogaeth a roddodd i’r corau lleol, gan gynnwys Cantorion Coety.

Alunrj