Cyngerdd Blynyddol 2019 ar 14eg Mehefin, yn Y Tabernacl, Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y Cyngerdd Blynyddol yn Y Tabernacl, Stryd y Dderwen, Pen-y-bont ar Ogwr am 7.00 y.h. Dydd Gwener 14eg Mehefin, 2019.

Yn perfformio gyda’r Côr bydd:

 1. Rhydian Jenkins – Tenor

  2. Côr Meibion Cwm Ogwr – Arweinydd, Eira Paskin.

Tocynnau £5,  drwy aelodau Cantorion Coety neu wrth y drws.

                                   Croeso cynnes i bawb

Dathlu Mawrth 1af yn 2019

Bu Cantorion Coety yn canu mewn dwy gyngerdd i ddathlu Gwyl Ddewi yn ddiweddar:

Llangrallo, ar y 28ain o Chwefror, gyda chyfarfod o drigolion yr ardal sydd dros eu pum deg a oedd yn dathlu gyda lluniaeth a chyngerdd yn ystod y bore.

Yr ail gyngerdd, mewn noson Cawl a Chân, ar Mawrth 1af, gyda Chôr Meibion Cwm Ogwr yn eu canolfan arbennig yn y cwm.

Cafwyd croeso a hwyl ardderchog yn y ddau ddigwyddiad, a diolch i’r Arweinydd a’r Cyfeilydd am eu cymorth ddiffael unwaith eto.

Tymor Nadolig 2018

Bu Cantorion Coety yn brysur yn ystod tymor y Nadolig:

1. Rhagfyr 1af. Canu carolau yn Neuadd Carnegi, Penybont, yn ystod Gwyl Nadolig y dref.

2. Rhagfyr 5ed. Canu carolau i drigolion Cartref Hafod , yn Llanrhymni, Caerdydd.

3. Rhagfyr 15fed. Perfformio yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Llanarthne, fel rhan o weithgareddau eu dathliadau Nadolig.

4. Rhagfyr 17eg. Cinio Nadolig Cantorion Coety yng ngwesty golff St. Mary, Pencoed. (Lluniau isod).

Cofio Alun Pope, Nantymoel.

Mae Cantorion Coety wedi cyflwyno cwpan i’r ysgol gynradd yn Nantymoel, er cof am y diweddar Alun Pope, a oedd yn byw yn yr ardal am 92 mlynedd.

Mae’r tlws yma i’w gyflwyno, pob blwyddyn, i’r disgybl a fydd yn cyfrannu fwyaf i fywyd yr ysgol.

Dyma ferch Alun Pope, sef  Mairwen (yn y canol) gydag arweinydd Cantorion Coety, Eira Paskin a hefyd ein Cadeirydd, Eirianwen Stanford.

Credir fod y gwpan yn addas iawn i goffau Alun, wrth gofio am gymaint a gyfrannodd i’w ardal, ac am y gefnogaeth a roddodd i’r corau lleol, gan gynnwys Cantorion Coety.

Alunrj

 

Cantorion Coety yn dathlu Gwyl Ddewi 2018

Eto eleni cafodd Cantorion Coety wahoddiad i ymuno â Chôr Meibion Cwm Ogwr yn eu canolfan yng Nghwm Ogwr, i ddathlu Gwyl Ddewi gyda noson Cawl a Chân. Yr oedd cynulleidfa frwdfrydig wedi dod i fwynhau y dathlu.

Côr Cwm Ogwr yn eu canolfan.

Côr Cwm Ogwr dan arweiniad Eira Paskin

Cantorion Coety a Chwm Ogwr gyda Eira Paskin.

O.N.

Yn anffodus nid oedd y cyfaill Alun Pope, Nantymoel, yn y gyngerdd. Wedi cyfnod o salwch blin, collodd y frwydr. Yr oedd Alun yn aelod ffyddlon a deallus o’r ddau gôr.