Tymor Nadolig 2018

Bu Cantorion Coety yn brysur yn ystod tymor y Nadolig:

1. Rhagfyr 1af. Canu carolau yn Neuadd Carnegi, Penybont, yn ystod Gwyl Nadolig y dref.

2. Rhagfyr 5ed. Canu carolau i drigolion Cartref Hafod , yn Llanrhymni, Caerdydd.

3. Rhagfyr 15fed. Perfformio yn y Gerddi Botaneg Cenedlaethol, Llanarthne, fel rhan o weithgareddau eu dathliadau Nadolig.

4. Rhagfyr 17eg. Cinio Nadolig Cantorion Coety yng ngwesty golff St. Mary, Pencoed. (Lluniau isod).

Cofio Alun Pope, Nantymoel.

Mae Cantorion Coety wedi cyflwyno cwpan i’r ysgol gynradd yn Nantymoel, er cof am y diweddar Alun Pope, a oedd yn byw yn yr ardal am 92 mlynedd.

Mae’r tlws yma i’w gyflwyno, pob blwyddyn, i’r disgybl a fydd yn cyfrannu fwyaf i fywyd yr ysgol.

Dyma ferch Alun Pope, sef  Mairwen (yn y canol) gydag arweinydd Cantorion Coety, Eira Paskin a hefyd ein Cadeirydd, Eirianwen Stanford.

Credir fod y gwpan yn addas iawn i goffau Alun, wrth gofio am gymaint a gyfrannodd i’w ardal, ac am y gefnogaeth a roddodd i’r corau lleol, gan gynnwys Cantorion Coety.

Alunrj

 

Cyngerdd Blynyddol 2018, gyda Tomi Turner ac Ysgol Llangewydd

Capel Y Tabernacl

  1. Cantorion Coety, dan arweiniad Eira Paskin, gyda’r unawdydd, Tomi Turner.

 

2. Côr Plant Ysgol Llangewydd dan arweiniad Darryl Evans.

 

3. Y disgyblion hynaf yn diddori gyda churiadau ychwanegol y drymiau.

Diolchwyd i bawb am gyngerdd llwyddiannus gan ein Llywydd, Dr. John Elfed Jones.

 

Cantorion Coety yn dathlu Gwyl Ddewi 2018

Eto eleni cafodd Cantorion Coety wahoddiad i ymuno â Chôr Meibion Cwm Ogwr yn eu canolfan yng Nghwm Ogwr, i ddathlu Gwyl Ddewi gyda noson Cawl a Chân. Yr oedd cynulleidfa frwdfrydig wedi dod i fwynhau y dathlu.

Côr Cwm Ogwr yn eu canolfan.

Côr Cwm Ogwr dan arweiniad Eira Paskin

Cantorion Coety a Chwm Ogwr gyda Eira Paskin.

O.N.

Yn anffodus nid oedd y cyfaill Alun Pope, Nantymoel, yn y gyngerdd. Wedi cyfnod o salwch blin, collodd y frwydr. Yr oedd Alun yn aelod ffyddlon a deallus o’r ddau gôr.

Cyngerdd “Hawl i Fyw”, Gilgal, Porthcawl,11.09.17

Côr Dysgwyr Porthcawl – Cyfarwyddwr Cerdd – Anne Brown.

 

Unawdydd a Thelynor – Tomi Turner.

 

Parti Clychau Gilgal.

 

Cantorion Coety gyda Chôr y Dysgwyr Porthcawl – “Hawl i Fyw”.

 

Cynhaliwyd y cyngerdd yn Gilgal, Porthcawl at elusen “Tear Fund”. Roedd yn noson lwyddianus iawn, gyda chynulleidfa gref yn y capel.