Cyfarfod Blynyddol Degfed Blwyddyn Cantorion Coety

Yn 2017, bydd Cantorion Coety yn dathlu ei degfed blwyddyn fel côr. Yn ei anerchiad i aelodau Cantorion Coety, yn ystod y cyfarfod blynyddol, fe fu i’w llywydd y Dr. John Elfed Jones ei llongyfarch ar gyrraedd carreg filltir mor bwysig yn ei hanes.

Hefyd, pwysleisiodd y Cadeirydd, Gareth Brace, fod llawer o swyddogion Cantorion Coety wedi bod yn eu swyddi ers sefydlu’r Côr yn 2007. Roedd yntau, hefyd, yn falch iawn fod Cantorion Coety wedi cyflawni cymaint yn ei deng mlynedd cyntaf.

Y pump swyddog sydd wedi bod yn cysylltiedig â Chantorion Coety o’r dechrau yw: Dr. John Elfed Jones (Llywydd), Eira Paskin (Cyfarwyddydd Cerdd), Gareth Brace (Cadeirydd), Margaret Davies (Ysgrifennydd) a Christine Goldsworthy(Dirprwy Gyfeilydd). Yn anffodus nid oedd yn bosibl i Margaret Davies fod  yn bresennol yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar Ionawr 30ain, 2017.

171office4

Yn ogystal â’r swyddogion, mae pedwar arall o aelodau gwreiddiol Cantorion Coety yn dal i ganu gyda’r Côr presennol, sef: Sue Prosser, Cerey Jones , Pat Dalton a Joan Brennan.

171origl7

Cantorion Coety ym Mhriordy Ewenni, Medi 2016.

Roedd Cantorion Coety wedi cael y fraint o berfformio gyda Chôr Siambr Ewenni a’u Cerddorfa, yn ystod Gwyl Gerddorol yn Mhriordy Ewenni, ar 24ain o Fedi, 2016.

priordy16

Cafwyd eitemau ar wahan gan y ddau gôr a’r gerddorfa yn ystod y gyngerdd. Wedyn, bu iddynt oll ymuno i berfformio “Cân i Jean Racine” gan Gabriel Faure i gloi y rhan gyntaf, ac yna simffomi sanctaidd, “Gloria” gan Giovanni Gabrieli gyda thri chorws, i gloi y gyngerdd.

 

Cinio Pen Tymor yn Y Grove, 2016.

Cynhaliwyd cinio pen tymor Cantorion Coety am 2016, yng Nghlwb Golf Y Grove yng  Nghorneli Waelod.

Braf iawn oedd cael cwmni ein Llywydd, y Dr. John Elfed Jones a’i wraig Sheila, a hefyd pleser mawr oedd cael ein Hysgrifenyddes, Margaret Davis yn ôl yn ein plith.

Diolch i bawb fu’n gweithio’n galed i sicrhau noson lwyddianus eto eleni.

Mae’r  lluniau sy’n dilyn yn adlewyrchu hwyliau da yr achlysur.

Dr. John Elfed Jones

 

Cinio Pen Tymor '16 - 1

 

Cinio Pen Tymor '16 - 2

 

Cinio Pen Tymor '16 - 3

 

Cinio Pen Tymor '16 - 4

 

Cinio Pen Tymor '16 - 5

Alunrj

Cantorion Coety yng nghyngerdd Yr Urdd, Trelales ’16.

Roedd canmol mawr am gyngerdd graenus gan blant Ysgol Trelales, Ruth James (Telyn) a  Chantorion Coety, yn Ysgol Trelales, i godi arian at Eisteddfod Yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr Taf ac Elai yn 2017.

Diolchwyd hefyd i Mrs Lyn Edwards, Trelales am ei harddangosfa o waith cwiltio Cymreig, i aelodau Ysgol Trelales am eu cydweithrediad, ac i’r rhai a weithiodd yn galed i drefnu’r noswaith a gwerthu’r tocynnau.

Diolch eto i bawb,

Alun Roberts Jones a Margaret Ceredig.

Cyngerdd i'r Urdd yn Nhrelales, 2016

Cyngerdd Cantorion Coety 2016

Cynhaliodd Cantorion Coety eu Cyngerdd Blynyddol yn Y Tabernacl, Penybont ar y degfed o Fehefin, 2016. Dyma’r artistiaid oedd yn perfformio:

CYNGERDD BLYNYDDOL CANTORION COETY 2016

7 p.m. Friday – Dydd Gwener – 10.06.16

Rhydian Jenkins

 Côr Meibion Cwm Ogwr

Nia Compton

Fe gafwyd noswaith lwyddianus iawn dan arweinid Llywydd Cantorion Coety,  sef y Dr. John Elfed Jones. Ef hefyd oedd yn rhoi y diolchiadau ac yn cyflwyno cydnabyddiaeth bach o werthfawrogiad Cantorion Coety i’r artisiaid.

Ogwr a Coety yn y Tabernacl, 2016

Côr Meibion Cwm Ogwr gyda Chantorion Coety.

Cyflwyniadau i artistiad Cyngerdd Blynyddol '16

Yr artistiaid yn derbyn cydnabyddiaeth.