Cyfarfod Blynyddol Degfed Blwyddyn Cantorion Coety

Yn 2017, bydd Cantorion Coety yn dathlu ei degfed blwyddyn fel côr. Yn ei anerchiad i aelodau Cantorion Coety, yn ystod y cyfarfod blynyddol, fe fu i’w llywydd y Dr. John Elfed Jones ei llongyfarch ar gyrraedd carreg filltir mor bwysig yn ei hanes.

Hefyd, pwysleisiodd y Cadeirydd, Gareth Brace, fod llawer o swyddogion Cantorion Coety wedi bod yn eu swyddi ers sefydlu’r Côr yn 2007. Roedd yntau, hefyd, yn falch iawn fod Cantorion Coety wedi cyflawni cymaint yn ei deng mlynedd cyntaf.

Y pump swyddog sydd wedi bod yn cysylltiedig â Chantorion Coety o’r dechrau yw: Dr. John Elfed Jones (Llywydd), Eira Paskin (Cyfarwyddydd Cerdd), Gareth Brace (Cadeirydd), Margaret Davies (Ysgrifennydd) a Christine Goldsworthy(Dirprwy Gyfeilydd). Yn anffodus nid oedd yn bosibl i Margaret Davies fod  yn bresennol yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar Ionawr 30ain, 2017.

171office4

Yn ogystal â’r swyddogion, mae pedwar arall o aelodau gwreiddiol Cantorion Coety yn dal i ganu gyda’r Côr presennol, sef: Sue Prosser, Cerey Jones , Pat Dalton a Joan Brennan.

171origl7

Cantorion Coety ym Mhriordy Ewenni, Medi 2016.

Roedd Cantorion Coety wedi cael y fraint o berfformio gyda Chôr Siambr Ewenni a’u Cerddorfa, yn ystod Gwyl Gerddorol yn Mhriordy Ewenni, ar 24ain o Fedi, 2016.

priordy16

Cafwyd eitemau ar wahan gan y ddau gôr a’r gerddorfa yn ystod y gyngerdd. Wedyn, bu iddynt oll ymuno i berfformio “Cân i Jean Racine” gan Gabriel Faure i gloi y rhan gyntaf, ac yna simffomi sanctaidd, “Gloria” gan Giovanni Gabrieli gyda thri chorws, i gloi y gyngerdd.

 

Cinio Pen Tymor yn Y Grove, 2016.

Cynhaliwyd cinio pen tymor Cantorion Coety am 2016, yng Nghlwb Golf Y Grove yng  Nghorneli Waelod.

Braf iawn oedd cael cwmni ein Llywydd, y Dr. John Elfed Jones a’i wraig Sheila, a hefyd pleser mawr oedd cael ein Hysgrifenyddes, Margaret Davis yn ôl yn ein plith.

Diolch i bawb fu’n gweithio’n galed i sicrhau noson lwyddianus eto eleni.

Mae’r  lluniau sy’n dilyn yn adlewyrchu hwyliau da yr achlysur.

Dr. John Elfed Jones

 

Cinio Pen Tymor '16 - 1

 

Cinio Pen Tymor '16 - 2

 

Cinio Pen Tymor '16 - 3

 

Cinio Pen Tymor '16 - 4

 

Cinio Pen Tymor '16 - 5

Alunrj

Cantorion Coety yng nghyngerdd Yr Urdd, Trelales ’16.

Roedd canmol mawr am gyngerdd graenus gan blant Ysgol Trelales, Ruth James (Telyn) a  Chantorion Coety, yn Ysgol Trelales, i godi arian at Eisteddfod Yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr Taf ac Elai yn 2017.

Diolchwyd hefyd i Mrs Lyn Edwards, Trelales am ei harddangosfa o waith cwiltio Cymreig, i aelodau Ysgol Trelales am eu cydweithrediad, ac i’r rhai a weithiodd yn galed i drefnu’r noswaith a gwerthu’r tocynnau.

Diolch eto i bawb,

Alun Roberts Jones a Margaret Ceredig.

Cyngerdd i'r Urdd yn Nhrelales, 2016

Cyngerdd Cantorion Coety 2016

Cynhaliodd Cantorion Coety eu Cyngerdd Blynyddol yn Y Tabernacl, Penybont ar y degfed o Fehefin, 2016. Dyma’r artistiaid oedd yn perfformio:

CYNGERDD BLYNYDDOL CANTORION COETY 2016

7 p.m. Friday – Dydd Gwener – 10.06.16

Rhydian Jenkins

 Côr Meibion Cwm Ogwr

Nia Compton

Fe gafwyd noswaith lwyddianus iawn dan arweinid Llywydd Cantorion Coety,  sef y Dr. John Elfed Jones. Ef hefyd oedd yn rhoi y diolchiadau ac yn cyflwyno cydnabyddiaeth bach o werthfawrogiad Cantorion Coety i’r artisiaid.

Ogwr a Coety yn y Tabernacl, 2016

Côr Meibion Cwm Ogwr gyda Chantorion Coety.

Cyflwyniadau i artistiad Cyngerdd Blynyddol '16

Yr artistiaid yn derbyn cydnabyddiaeth.

 

Cyfarfod Blynyddol Cantorion Coety 2016

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol eleni ar y 18fed o Ionawr yng Ngilead, Coety. Cafodd y swyddogion i gyd eu hethol am flwyddyn arall, a hefyd cytunwyd i greu un swydd ychwanegol, sef Swyddog Gwybodaeth Technegol.

IMG_2875

Anerchwyd aelodau Cantorion Coety gan eu Llywydd, Dr. John Elfed Jones, a dymunodd iddynt pob llwyddiant gyda’u gwaith yn ystod y flwyddyn i ddod, ac hefyd, pob hwyl iddynt wedi lawsio’r cryno ddisg newydd. Diolchodd y Cadeirydd, Gareth Brace i’r Llywydd am ei gefnogaeth ddiffael, ac estynnodd groeso i Peter Coombs (Tenor), wedi iddo gael ei ethol i’r pwyllgor fel Swyddog Gwybodaeth Technegol newydd.
ARJ

IMG_2884

Cryno Ddisg Newydd Cantorion Coety

Mae Cantorion Coety wedi lawnsio eu cryno ddisg “Caneuon o’r Castell, ac mae ar gael i bawb o fis Ionawr 2016.

Cclaunch15 030

Fe gyflwynwyd y ddisg gyntaf i Lywydd y Côr y Dr. John Elfed Jones, Coety. Dymunodd yn dda i Gantorion Coety am y flwyddyn i ddod a phob llwyddiant i’r recordiad diweddaraf hwn ganddynt. Mae’r ddisg ar werth am £7.99 drwy unrhyw aelod neu swyddog o’r côr.

Cantorion Coety CD launch

Cantorion Coety:  Cyngerdd Blynyddol 2015

 

Cantorion Coety Annual Concert 2014
Cantorion Coety.

Cynhaliwyd Cyngerdd Blynyddol y Côr yng Nghapel Tabernacl, Ffordd y Dderwen, Penybont ar Ogwr ar Fehefin deuddegfed.  Mynegwn ein diolch diffuant i bawb a ddaeth yno.

Cor Plant Ysgol Bro Ogwr, Performing at the Cantorion Coety Annual Concert 2015
Plant Ysgol Y Ferch o’r Sger yn y Cyngerdd Blynyddol 2015.

Bu’n achlysur arbennig gyda pherfformiadau gan Gôr plant ysgol Y Ferch o’r Sger,  Parti Aelwyd yr Urdd, Porthcawl, ynghyd â rhaglen amrywiol gan Gantorion Coety.

Bu’n achlysur llwyddiannus gan gyfuno codi arian tra’n beni mwynhad i aelodau o amrywiol oedran.